Algemene voorwaarden voor Miaustore


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.miaustore.com/nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.  

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miaustore is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Miaustore.  

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Miaustore te mogen claimen of te veronderstellen. Miaustore streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Miaustore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
De kleurpigmenten van de fontein worden met de hand gemengd, dus er kunnen kleine kleurverschillen zijn in vergelijking met onze foto op de website. We bieden geen terugbetalingen als het verzoek te wijten is aan kleurverschillen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.miaustore.com/nl op deze pagina.

Annulering 14 dagen


U hebt het recht om uw contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Om je herroepingsrecht te claimen, schrijf je een e-mail naar support@miaustore.com en maak je een duidelijke verklaring dat je het contract wilt herroepen.

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden voor deze terugbetaling verdere kosten in rekening gebracht.
Terugbetaling kan worden geweigerd totdat we de goederen terug hebben ontvangen of het bewijs is geleverd dat de goederen zijn geretourneerd. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.
U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd en terugbetaald in perfecte staat en originele verpakking.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar:
Miaustore.com
isklad e-fulfillment Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 35 90301 Senec Slovakia

   

Acceptatiegarantie (1 jaar retourgarantie)


Miaustore S.L. biedt zijn klanten sinds 1 november 2018 een acceptatiegarantie van 1 jaar. Als de put niet wordt geaccepteerd door de kat of een van de beloften van Miaustore S.L. is niet voldaan (eenvoudige reiniging, hoge kwaliteit, gemakkelijk bijvullen, veiligheid, enz.) zodat de koper de put binnen de periode van 1 jaar kan retourneren en ontvangt de aankoopprijs voor de fontein terug. De put moet in intacte staat zijn om in aanmerking te komen voor de garantie van 1 jaar.

Om uw product te retourneren, neem dan contact met ons op via support@miaustore.com. Uw artikel moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen en met de originele verpakking. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen.

  Zorg ervoor dat u geen andere producten dan de fontein terugstuurt naar ons magazijn. Als je andere producten terugstuurt, kunnen wij daar geen rekening mee houden en moet je mogelijk de volledige retourkosten betalen als je deze producten retour wilt sturen.    

De fontein moet worden teruggestuurd naar het volgende adres:
Miaustore.com
isklad e-fulfillment Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 35 90301 Senec Slovakia

Een overdracht van de acceptatiegarantie aan derden is uitgesloten.

Er is geen restitutie voor op maat gemaakte items zoals de gravure van de fontein.

* De garantie van 2 jaar dekt beschadigde onderdelen van de pomp door een foto van het kapotte onderdeel te tonen. Als er een onderdeel verloren gaat of wordt weggegooid, is het altijd mogelijk om reserveonderdelen voor pomp te kopen op de website.  

10 jaar garantie

Vanaf de dag van aankoop dekt deze garantie gratis levering voor alle delen van de fontein, inclusief:
– Eén waterfontein voor katten
– Als u meer dan één fontein hebt, zult u afzonderlijke 10-jarige garanties moeten kopen
– Waterpomp
– Plastic top, silicone verbindingsslang en pompaansluiting
– USB adapter

De garantie dekt het volgende niet:
– Delen van de keramische fontein die na zes maanden afgeschilferd zijn
– Nalatige of doelbewuste schade aan (kattenbeet of verlies van deze delen):
De waterpomp
De fontein
USB adapter
Plastic top, silicone verbindingsslang en pompaansluiting
– Bijkomende producten die u bij Miaustore.com gekocht hebt
– Wettelijke garanties
– De kleurpigmenten van de fontein worden met de hand gemend, dus kunnen kleine kleurverschillen met de foto op onze homepage optreden. Er is geen terugbetaling mogelijk voor kleurverschillen
– Verandering van kleur veroorzaakt door kalkaanslag
– Pompen die niet in overeenstemming met onze schoonmaakinstructies geopend en schoongemaakt zijn worden niet vervangen
– Gegraveerd keramiek. Als je je basis opnieuw wilt laten graveren, moet je € 29,90 extra betalen.

Achteraf kan de garantie worden gekocht tot 2 weken na bestelling.

Het gebruik van gefilterd water kan helpen bij het onderhoud van de pomp voor optimale efficiëntie. Ongefilterd kalkhoudend water kan de motor van de pomp beschadigen en het aantal jaren gebruik beperken.  

Kalkaanslag beschadigt de pomp

Een goede verzorging en reiniging kan dit voorkomen. Kraanwater is kalkhoudend. Sommige zones zijn minder blootgesteld, andere zijn zwaarder beladen met kalk.
Als u hard water gebruikt om de fontein te starten, zal de pomp vroeg of laat stoppen met werken omdat de ruimtes tussen de pomp en de rotor verkalkt zijn. Op dit punt raden we uitdrukkelijk aan om niet-koolzuurhoudend water uit de fles te gebruiken of in ieder geval het kraanwater vooraf te filteren.
U kunt azijn of citroen gebruiken om de pomp schoon te maken en kalk en andere mineralen te verwijderen. Als de pomp niet meer werkt, helpen deze tips om de pomp weer aan de praat te krijgen (neem voor zwarte pompen contact op met support@miaustore.com voor meer tips).
   

Gegevensbescherming

 
Gegevensbescherming
Deze verklaring inzake gegevensbescherming informeert u over het type, de omvang en het doel van onze verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd).  
Privacy
Als beheerder van onze website nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Onze website kan worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover in het kader van ons aanbod persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. De overdracht aan derden vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de klant. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.  
Rechtsgronden
In overeenstemming met de gegevensbeschermingsregelgeving zullen wij u informeren over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming is de gegevensbeschermingsverordening, de rechtsgrond voor de verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en om vragen te beantwoorden is gegevensbescherming regelgeving, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is de regelgeving voor gegevensbescherming, en de wettelijke basis voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen, is de regelgeving voor gegevensbescherming. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient de verordening gegevensbescherming als rechtsgrond.
Veiligheidsmaatregelen
In overeenstemming met de verordening gegevensbescherming, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen. De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, overdracht, beschikbaarheid en scheiding ervan. Verder hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen waarborgen. Bovendien houden we rekening met de bescherming van persoonsgegevens al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (gegevensbeschermingsverordening).
Samenwerking met contractverwerkers en derden
Als wij gegevens in het kader van onze verwerking aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) bekendmaken, doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend op basis van wettelijke toestemming (bijv. doorgegeven aan derden, zoals vereist is voor betalingsdienstaanbieders in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening om het contract te vervullen), u hebt ingestemd, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts , enz.). Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, dan gebeurt dit op basis van de verordening gegevensbescherming.
Rechten van betrokkenen
Volgens de verordening gegevensbescherming hebt u het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens. Volgens de verordening gegevensbescherming hebt u het recht om de aanvulling van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen. In overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening hebt u het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening, om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te eisen. U hebt het recht om te verzoeken dat de op u betrekking hebbende gegevens die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken. In overeenstemming met de verordening gegevensbescherming heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.  
Herroepingsrecht
Volgens de verordening gegevensbescherming heeft u het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken
Recht van bezwaar
Volgens de verordening gegevensbescherming kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.
Verwijdering van gegevens
In overeenstemming met de verordening gegevensbescherming worden de door ons verwerkte gegevens verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring of uitdrukkelijk met u overeengekomen, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Volgens de wettelijke voorschriften vindt de opslag in het bijzonder plaats gedurende 10 jaar volgens de gegevensbeschermingsverordening (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handelsboeken, fiscale documenten, enz.) en 6 jaar volgens de gegevensbeschermingsverordening (commerciële brieven)
Bedrijfsgerelateerde verwerking
Wij verwerken ook
1. Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
2. Betaalgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
3. door onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.
Kantoororganisatie, contactbeheer
Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, maar ook de organisatie van onze bedrijfsvoering, financiële administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De verwerkingsgrondslagen zijn de verordening gegevensbescherming. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden geraakt door de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking liggen in administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden, onze taken uit te voeren en onze contractuele diensten te verlenen. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die voor deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.
Contact Formulier
De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen, vindt plaats in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregelgeving op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden na behandeling van uw verzoek verwijderd en nooit aan derden doorgegeven.
Nieuwsbrief gegevens
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de regelmatige verzending van informatie over nieuws, aanbiedingen en evenementen en geven deze niet door aan derden. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief of u kunt een e-mail sturen naar: support @miaustore.com
Google Analytics
De onderstaande en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van de gegevensbeschermingsregelgeving. Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.  
Browser-plug-in
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics-tracking deactiveren Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Bestelling gegevensverwerking
We hebben een contractgegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte vereisten van de gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.
Facebook-plug-ins (vind ik leuk-knop)
We gebruiken op onze website sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Instagram op basis van de verordening gegevensbescherming om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende reclamedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de regelgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsconforme werking moet worden gegarandeerd door de betreffende aanbieder. Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.  
Instagram
Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd in onze website. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
SSL-codering
Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die u ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.
Recht op informatie, verwijdering, blokkering
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens op elk moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over persoonsgegevens. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar ontstaat gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen uitvoeren zonder een specifieke situatie te specificeren. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail naar support@miaustore.com.
Tegenstrijdige reclamemails
Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.
Overdracht van gegevens
Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:
• u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming,
• in het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming, en
• dit is wettelijk toegestaan ​​en vereist volgens de verordening gegevensbescherming voor de verwerking van contractuele relaties met u.