Algemene voorwaarden voor Miaustore


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.miaustore.com/nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Miaustore. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.  

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miaustore is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Miaustore.  

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Miaustore te mogen claimen of te veronderstellen. Miaustore streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Miaustore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
De kleurpigmenten van de fontein worden met de hand gemengd, dus er kunnen kleine kleurverschillen zijn in vergelijking met onze foto op de website. We bieden geen terugbetalingen als het verzoek te wijten is aan kleurverschillen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.miaustore.com/nl op deze pagina.

Annulering

U hebt het recht om uw contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De periode van 14 dagen begint op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen Om je herroepingsrecht te claimen, schrijf je een e-mail naar support@miaustore.com en maak je een duidelijke verklaring dat je het contract wilt herroepen.
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw intrekking ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden voor deze terugbetaling verdere kosten in rekening gebracht. Terugbetaling kan worden geweigerd totdat we de goederen terug hebben ontvangen of het bewijs is geleverd dat de goederen zijn geretourneerd. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd en terugbetaald in perfecte staat en originele verpakking.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar:
Miaustore SL c/o B-Logic Services BV De Corantijn 19 1689 AN Zwaag Netherlands

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Acceptatiegarantie (1 jaar retourgarantie)


Miaustore S.L. biedt zijn klanten sinds 1 november 2018 een acceptatiegarantie van 1 jaar. Als de put niet wordt geaccepteerd door de kat of een van de beloften van Miaustore S.L. is niet voldaan (eenvoudige reiniging, hoge kwaliteit, gemakkelijk bijvullen, veiligheid, enz.) zodat de koper de put binnen de periode van 1 jaar kan retourneren en ontvangt de aankoopprijs voor de fontein terug. De put moet in intacte staat zijn om in aanmerking te komen voor de garantie van 1 jaar.

U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen.

De fontein moet worden teruggestuurd naar het volgende adres:

Miaustore SL c/o B-Logic Services BV De Corantijn 19 1689 AN Zwaag Netherlands

Achteraf kan de garantie worden gekocht tot 2 weken na bestelling.  

10 jaar garantie

Vanaf de dag van aankoop dekt deze garantie gratis levering voor alle delen van de fontein, inclusief:
– Eén waterfontein voor katten
– Als u meer dan één fontein hebt, zult u afzonderlijke 10-jarige garanties moeten kopen
– Waterpomp
– Plastic top, silicone verbindingsslang en pompaansluiting
– USB adapter

De garantie dekt het volgende niet:

– Delen van de keramische fontein die na zes maanden afgeschilferd zijn
– Nalatige of doelbewuste schade aan:
De waterpomp
De fontein
USB adapter
Plastic top, silicone verbindingsslang en pompaansluiting
– Bijkomende producten die u bij Miaustore.com gekocht hebt
– Wettelijke garanties
– De kleurpigmenten van de fontein worden met de hand gemend, dus kunnen kleine kleurverschillen met de foto op onze homepage optreden. Er is geen terugbetaling mogelijk voor kleurverschillen
– Verandering van kleur veroorzaakt door kalkaanslag
– Pompen die niet in overeenstemming met onze schoonmaakinstructies geopend en schoongemaakt zijn worden niet vervangen
– Gegraveerd keramiek. Als je je basis opnieuw wilt laten graveren, moet je € 29,90 extra betalen.

Let erop dat u de garantie kunt kopen tijdens de twee weken na aankoop van de fontein. Het gebruik van gefilterd water kan helpen bij het onderhoud van de pomp voor optimale efficiëntie. Ongefilterd kalkhoudend water kan de motor van de pomp beschadigen en het aantal jaren gebruik beperken.